Arbeidstager med varig redusert arbeidsevne kunne sies opp

Høyesterett kom i en nylig avsagt dom til at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne med 50 % var gyldig. Det var forgjeves gjennomført tilretteleggingstiltak etter arbeidsmiljøloven med sikte på å få ham tilbake i full stilling. Høyesterett kom til at plikten om tilretteleggingstiltak ikke innebar at arbeidsgiveren pliktet å la ham fortsette på permanent basis i halv stilling. 


Les mer her. 

Ny regler ved kjøp og salg av brukboliger

Fra nyttår gjelder det nye regler ved kjøp og salg av bruktboliger. Da trer de nye endringene i avhendingsloven i kraft samtidig som det kommer en helt ny forskrift om

krav til godkjente tilstandsrapporter til bruk ved salg av bolig. Samlet sett skal endringene og forskriften bidra til en tryggere og mer opplyst bolighandel.


Les mer her. 

Journalsnoking ga grunnlag for oppsigelse

Høyesterett kom i en nylig avsagt dom til at oppsigelsen av en helsefagarbeider var gyldig. Oppsigelsen var begrunnet med at helsefagarbeideren, uten tjenstlig behov, hadde gjort seg kjent med journalene til en pasient i strid med helsepersonelloven § 21 a.


Les mer her.