Priser

Våre veiledende timerpiser ligger i intervallet        kr 1560 til kr 1760 + 25 % mva (kr 1950 - kr 2200 inkl. mva).


Rettshjelpsdekning

Vanlig forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte vil i mange tilfeller dekke utgifter til advokat. Det samme gjelder en del forsikringer på bil og båt. Vi vil undersøke om saken dekkes av din rettshjelpsforsikring.

Fri rettshjelp

Noen sakstyper kan være dekket av fri rettshjelpsordningen, blant annet for arbeidstakere i oppsigelsessaker mot arbeidsgiver. Fri rettshjelp betinger inntekt og formue under fastsatte grenser. Vi undersøker om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

Vilkår

Ved opprettelse av oppdrag vil det bli utstedt en oppdragsbekreftelse der oppdragets omfang, pris og og vilkår fremgår. 

Oppdragsbekreftelse

Personvern

Vår personvernerklæring finner du her.


Taushets - og fortrolighetsplikt

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov ( for eksempel Hvitvaskingsloven ). Ansatte i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Advokatforeningen

Ansatte advokater i firmaet er medlemmer av Advokatforeningen, som er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge

Reglene for god advokatskikk

Klageadgang

Som advokater er vi underlagt Regler for god advokatskikk, som har til formål å sikre at advokatvirksomhet utøves etter etiske prinsipper.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/