Arbeidskontrakter

Arbeidsavtalen er en gjensidig forpliktende avtale hvor arbeidstaker forplikter seg til å stille sin arbeidskraft til disposisjon mot at arbeidsgiver betaler lønn. Arbeidsforholdet reguleres av arbeidskontrakten og det er derfor viktig at denne er klar og tydelig.


Arbeidsmiljøloven fastsetter at det skal inngås skrifltige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Dette er arbeidsgivers ansvar, og gjelder uavhengig av om det er tale om en fast ansettelse, midlertidig ansettelse eller deltidsstilling. Arbeidsmiljloven oppstiller også minmumskrav for hva en arbeidsavtale må inneholde. Dette gjelder blant annet arbeidssted, tittel og arbeidstid.


Spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med utforming av arbeidskontrakter:


Skal det være med et punkt om prøvetid?


Skal avtalen regulere rett til lønnstrekk ved feilutbetaling?

Skal avtalen regulere rettigheter til arbeidsresultatet?

Hvilken oppsigelsestid og frist skal gjelde?