Innsyn i e-post

Arbeidsgiver kan kun foreta innsyn i arbeidstakers e-postkasse dersom:

 

  • Det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten. For eksempel dersom arbeidstaker har langvarig fravær grunnet sykdom eller ferie. 
  • Ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkasse eller annet elektronisk utstyr medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. For eksmpel ved grove sikkhetsbrudd eller ved nedlastning av ulovlig materiale.

 

Dersom arbeisgiver vurderer at det er behov for å gjennomføre innsyn er det svært viktig at prosedyrene for innsyn følges:


Arbeidstaker skal så langt det er mulig varsles og få anledning til å uttale seg før arbeidsgiver gjennomfører innsyn

Arbeidstaker skal  så lang det er mulig gis anledning til å være til stede under gjennomføringen av innsynet og har rett til å la seg bistå av en representant

Er innsyn foretatt uten forutgående varsel eller uten at arbeidstaker var til stede, skal arbeidstaker gis skriftlig underretning om dette så snart innsynet er gjennomført