Konkurranseklausuler

Ved inngåelse av arbeidsavtaler kan det være aktuelt for arbeidsgiver å ta med en klausul om konkurrerende virksomhet. Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.


Formålet med konkurranseklausuler er å beskytte bedriften mot at bedriftshemmeligheter eller informasjon avsløres, eller at arbeidsgivers kundekrets påvirkes. Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver foretar en konkret vurdering av behovet og påser at konkurranseklausuler ikke på urimelig vis hindrer den ansatte i å ta nytt arbeid. Urimelige konkurranseklausuler kan bli kjent ugyldig og satt til side av domstolen.


Arbeidsmiljøloven kapittel 14 A regulerer når konkurranseklausuler er gyldige: Arbeidsgiver må ha et særlig behov for vern mot konkurranse

Klausulen må avtales skriftlig og kan kun gjelde for 1 år

For at arbeidsgiver skal kunne påberope seg klausulen må det gis en skriftlig redegjørelse for i hvilken grad den gjøres gjeldende

Arbeidsgiver må betale et arbeidsvederlag tilsvarende full lønn opp til 8 G og 70 % over 8 G