Oppfølgning under sykefravær

Når en arbeidstaker er blitt sykmeldt, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren kommer tilbake til jobb. Arbeidsgiveren har ansvaret for å legge til rette for dette.

 

Arbeidsmiljøloven fastsetter to lovbestemte tiltak når det gjelder arbeidsgivers oppfølgning av arbeidstaker


1. Utarbeide en oppfølgningsplan:


Hensikten med en oppfølgingsplan er å identifisere hva som skal til for at arbeidstakeren skal kunne fungere i sitt arbeid, det vil si å finne hensiktsmessige tiltak man kan iverksette. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker. En oppfølningsplan skal inneholde:


En vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne.

Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi

Aktuell bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV

En plan for videre oppfølging

2. Gjennomføre dialogmøte nr. 1


Hensikten med et dialogmøte er å sørge for god samhandling mellom de berørte aktørene (arbeidsgiveren, arbeidstakeren, bedriftshelsetjenesten og sykmeldende lege / behandler) og bidra til aktiv tilrettelegging og tiltak i virksomheten. Dialogmøtet skal holdes innen sju uker etter at arbeidstakeren har blitt borte fra arbeidet. Det er arbeidsgiveren som innkaller til et dialogmøte. Arbeidstakeren plikt til å delta i dialogmøtet.


Forhold som det vil være viktig å få avklart i et dialogmøte:


Om bedriften har oppgaver som arbeidstaker kan gjennomføre til tross for sine plager

Er det behov for tekniske hjelpemidler i en periode?

Bør den ansatte skjermes for spesielle arbeidsbelastninger eller oppgaver i en periode? 

Et konkret mål for når den ansatte skal være tilbake igjen i jobb, gradvis opptrapping o.l