Stillingsinstrukser

En arbeidsavtale kan suppleres med en stillingsinstruks. En stillingsinstruks beskriver stillingens ansvarsområder, herunder hvilket ansvar og plikter som ligger til stillingen. Den kan også liste opp arbeidsoppgaver og plassere stillingen organisasjonsmessig. 


Det er ikke et krav etter arbeidsmiljøloven at arbeidsavtalen suppleres med en stillingsinstruks. Stillingsinstrukser er imidlertid en fordel både for arbeidsgiver og arbeidstaker:Begge parter får klare rammer å forholde seg til. 

Det blir lettere for arbeidsgiver å stille krav til arbeidsresultater

Det blir lettere for arbeidsgiver å vurdere om det kan gjøres endringer i arbeidsforholdet

Bedre vurderingsgrunnlaget dersom resultatene uteblir og oppsigelse eller omplassering blir nødvending